Välkommen till Verksgatan i Åtvidaberg

Verksgatan har inte alltid varit den lugna gata som det är idag. Den har, tillsammans med marknadsplatsen numera känt som Gamla Torget, tillhört Åtvidabergs centrum och var del av landsvägen mellan Västervik och Linköping. Det förblev Åtvidabergs centrum ända fram till nya stadsplanläggningen 1905.

Kopparbrytning har förekommit i "Atwida Berg" anda sedan 1300-talet och hade sin blomstringsperiod i början av 1500-talet. Under den senare halvan av 1500-talet började gruvdriften att dala och trots en del återupplivningsförsök lyckades man inte att återuppta den förän 1761 då krigsrådet Johan Adeswärd, senare adlad av Gustav III till baron, bildade ett bolag för att bedriva bergsbruk. Kopparbrytning pågick sedan ända fram till slutet av 1800-talet då fyndigheterna började att sina.

Det hände mycket efter Johan Adelswärds lyckade försök att återuppta gruvdriften. Åtvidaberg blev åter centrum för ett livaktigt bergsbruk och det byggdes som aldrig förr. Husen på Verksgatan byggdes mellan 1777 - 1792 av Åtvidabergs Kopparbruk som arbetarbostäder och det största, som vetter med sin gaveln mot Gamla Torget, blev värdshus. Senare gjordes bottenvåningen om till handelsbod och blev på så vis Åtvidabergs första affär. Det var länge den enda butikshandeln mellan Gamleby och Linköping.

Husen ägdes av Åtvidabergs Kopparbruk, som 1906 ombildades till AB Åtvidabergs Förenade Industrier. Efter konkursen 1922 rekonstruerades AB Åtvidabergs Förenade Industrier till Åtvidabergs Industrier och blev senare världskänt som Facit AB.

1975 såldes husen på Verksgatan till Åtvidabergs kommun. Sedan kommunen tillträdde har inriktningen varit att upplåta byggnaderna i första hand till konsthantverkare och föreningar som fått rusta och bygga om själva i den mån det behövts. Området har gått med allt större driftsunderskott och det blev allt svårare att hitta hyresgäster.

2004 avyttrade kommunen byggnaderna på Verksgatan till privata ägare och sedan dess har renovering pågått i stort sätt i varje hus. Ägarna har gått samman och bildat Verksgatans samfällighetsförening som verkar bl.a. för bevarande av de kulturella värden som byggnaderna på Verksgatan utgör.

 

0

0